Thursday, January 29, 2015

Pembangunan Harta Wakaf (Siri 3)


Pengalaman Kuwait

Sejarah wakaf di Kuwait bermula pada tahun 1695 apabila masjid di bina di atas tanah yang diwakafkan. Apabila Kuwait mencapai kemerdekaan pada tahun 1962, Menteri Awqaf telah diwujudkan (Habib Ahmad, 2004). Sistem pentadbiran wakafnya ditadbir di peringkat pusat iaitu di bawah satu Kementerian yang dikenali sebagai Kementerian Awqaf dan Hal Ehwal Agama. Wakaf di Kuwait tidak hanya terhad kepada masjid-masjid, tetapi diperluaskan kepada makanan, bantuan kepada fakir miskin/orang yang tidak berkemampuan/bantuan kepada persatuan-persatuan Islam dan pusat Islam, membina hospital dan pusat-pusat perubatan, memberi bantuan biasiswa kepada pelajar-pelajar, penerbitan dan pengagihan buku-buku, wakaf al-Qur’an dan lain-lain samada untuk masyarakat tempatan atau negara-negara lain. Pada tahun 1993, satu dikri telah dikeluarkan oleh Amir Kuwait bagi menubuhkan Yayasan Wakaf Am Kuwait atau Kuwait Awqaf Public Foundation (KAPF) yang mempunyai tujuan khusus untuk wakaf dan pembagunan projek-projek wakaf untuk masyarakat. KAPF ini dianggotai oleh Menteri Wakaf dan Hal Ehwal Islam sebagai pengerusi, Ketua Setiausaha KAPF sebagai ahli, Pengarah Bahagian Zakat dan lain-lain ahli yang dilantik. Ahli lembaga ini adalah mempunyai autoriti untuk membuat apa-apa keputusan yang sesuai, membuat polisi umum bagi mengurus dan melaburkan wang wakaf dan lain-lain tanggungjawab yang ditentukan oleh kerajaan. Dikri Amir Kuwait telah meletakkan tiga tanggungjawab dasar KAPF, iaitu:

a. Memberi galakkan kepada masyarakat untuk berwakaf dengan merancang program-program dan aktiviti-aktiviti, di dalam negeri atau luar negara bagi meningkatkan kegiatan berwakaf.

b. Pelaburan dan penambahan hasil harta wakaf melalui pengawalan, pelaburan dan pembangunan aset wakaf melalui polisi bebas rasiko bagi menambahkan hasil.

c. Membelanjakan hasil dan membangunkan masyarakat supaya harta wakaf tersebut menjadi satu kebajikan dan membiayai projek-projek pembangunan seperti yang dikehendaki oleh wakif.

Dalam usaha merealisasikan, tanggungjawab tersebut KAPF telah membentuk pelan strategiknya selama 5 tahun iaitu dari tahun 2003 hingga 2007. Hasil dari pelbagai kampen yang dijalankan oleh KAPF melalui media seperti TV, radio, pengiklanan, khutbah jumaat dan lain-lain, terdapat peningkatan wakaf baru, iaitu dari 591,195 KD (1995), meningkat kepada 3,229,657 KD (1999) dan 1,671 016 KD (2002). Dalam aspek pelaburan dan penambahan hasil harta wakaf, aktiviti KAPF berdasarkan kepada beberapa kriteria seperti kriteria syariah bagi meminimakan faktor rasiko untuk mengawal modal wakaf, kriteria ekonomi iaitu menyediakan kajian terhadap kebolehlaksanaan sesuatu projek, kriteria geografi berasaskan kepada kepelbagaian lokasi pelaburan, kepelbagaian instrument pelaburan dan kepelbagaian sektor pelaburan. Dengan menggunakan kriteria tersebut, KAPF telah berjaya memperolehi kedudukan kewangan yang baik dimana 70.4% daripada harta wakafnya menjana pendapatan.

Dalam usaha KAPF membelanja dan membangunkan masyarakat melalui harta wakaf, KAPF sentiasa mempastikannya mengikut kehendak syariah dan mengikut tujuan pewakif melalui pengesahan atau nasihat Lembaga Syariah KAPF. KAPF juga mewujudkan satu bahagian yang dinamakan sebagai Bahagian Tabung Wakaf yang bersifat autonomi. Ia diwujudkan berasaskan kepada falsafah untuk membangun satu konsep wakaf yang berdaya maju. Bahagian ini merupakan mekanisme yang amat penting dan mempunyai kepentingan strategik dalam proses membangunkan wakaf dan melaksanakan misi KAPF. Bahagian ini diuruskan oleh lembaga pengarah yang mempunyai tanggungjawab menentukan polisi, pelan dan program-program bagi mencapai matlamatnya. Bidang yang di bawah urusan Tabung Wakaf ialah tabung wakaf al-Qur’an dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya, tabung wakaf pengurusan masjid-masjid, tabung wakaf orang kurang upaya dan istimewa, tabung wakaf alam sekitar, tabung wakaf pembangunan saintifik, budaya dan pemikiran, pembangunan kesihatan, pembangunan keluarga dan komuniti, kerjasama Islam dan lain-lain.

Walau bagaimanapun pada 26.05.2001, Lembaga Hal-ehwal Wakaf, telah mengurangkan bilangan tabung ini dari 10 kepada 4 sahaja, iaitu tabung wakaf untuk al-Qur’an dan ilmu-ilmu al-Qur’an, tabung wakaf pengurusan masjid-masjid, tabung wakaf untuk kegiatan saintifik dan pembangunan sosial dan tabung wakaf untuk pembangunan kesihatan. Sumber kewangan Tabung Wakaf diperolehi melalui peruntukan-peruntukan yang diberi kepadanya secara tahunan, pendapatanpendapatan yang dijana melalui aktiviti-aktiviti dan perkhidmatan yang diberikan oleh Tabung Wakaf, sumbangan dan derma yang tidak bertentangan dengan kehendak wakaf (Ghanim A. Alshaheen, 2004).

Projek-projek yang dijalankan oleh KAPF telah memberi faedah yang berkesan kepada masyarakat. Antara projek yang dijalankan ialah memberi bantuan kewangan kepada pelajar miskin. Di mana pada tahun 2002, KAPF telah membelanjakan KD 603 676 untuk tujuan tersebut. KAPF juga memberi bantuan kepada Pusat Autistik Kuwait. Pada tahun 2002 sebanyak KD 234 276 telah diperuntukkan kepada pusat ini. Aktiviti-aktiviti amal lain yang dilakukan oleh KAPF yang mematuhi syarat-syarat waqif ialah, penyediaan minuman percuma di tempat awam, memberi bantuan makanan kepada orang susah, memberi bantuan pakaian kepada keluarga yang susah, menyediakan makanan di bulan Ramadan untuk keluarga yang susah dan memerlukan dan lain-lain lagi. Pada tahun 2002, KAPF telah membelanjakan KD 211 100 untuk tujan kebajikan dan KD 100 000 untuk fasiliti awam (Ghanim A. Alshaheen, 2004).

Pengalaman Pakistan

Wakaf di Pakistan seperti di negara-negara lain juga mempunyai sejarah yang panjang. Secara tradisinya, harta wakaf diuruskan oleh organisasi sukarela tempatan dan para ulamak. Apabila wujudnya kelemahan dalam urusan wakaf tersebut, maka kerajaan Pakistan telah mengubal Ordinan Harta Wakaf 1959.

Dari segi praktikalnya, pengurusan harta wakaf diletakkan di bawah pentadbiran setiap wilayah dan diberikan kuasa autonomi untuk mengurusnya (Habib Ahmad,2004). Di wilayah Islamabad, harta wakaf ditadbir oleh Bahagian Wakaf yang dibahagikan kepada dua unit, iaitu unit masjid dan unit makam. Di Islamabad terdapat 251 masjid di mana 90 buah masjid diurus oleh Bahagian Wakaf. Unit Makam pula mengurus 5 buah makam dan 1 bithak (tempat berzikir/bermeditasi).

Kebanyakan pendapatan harta wakaf datangnya dari sumbangan orang ramai yang menziarahi makam-makam tersebut. Pada tahun 2002-2003, pendapatan dari makam-makam tersebut ialah sebanyak Rs.9.873 juta. Kebanyakkan dari pendapatan tersebut digunakan untuk membayar gaji pekerja-pekerja masjid. Di wilayah Punjab, pentadbiran harta wakafnya diletakkan di bawah Bahagian Hal Ehwal Agama dan Wakaf. Jumlah keseluruhan harta wakaf yang ditadbir oleh Bahagian ini ialah meliputi tanah seluas 76,130 ekar. Pendapatan daripada harta wakaf pada tahun 2002-2003 adalah sebanyak Rs 356.665 juta. 30% dari hasil pendapatannya datang dari sewaan tanah wakaf untuk pertanian dan lain-lain tujuan dan 54.5% bersumberkan dari kutipan tabung sumbangan orang ramai yang datang ke makam-makam (Habib Ahmad, 2004).

Kajian Habib Ahmad (2004) terhadap pengurusan wakaf di Pakistan dan di Negara-negara lain telah merumuskan bahawa harta wakaf yang mempunyai tujuan yang khusus untuk aktiviti keagamaan seperti pembinaan masjid tidak banyak boleh dibangunkan dan berperanan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, pembangunan komuniti dan sosial. Pendapatan dari harta tersebut hanya sebahagian kecil disalurkan untuk tujuan kebajikan sosial. Justeru, beliau mengesyorkan untuk menambahkan bilangan harta wakaf hendaklah dilakukan pembaharuan dalam undang-undang wakaf agar dapat menghasilkan satu model alternatif wakaf yang bukan semata-mata berasaskan kepada tanah/hartanah wakaf.

Pengalaman India

Diskripsi awal tentang wakaf di India ditemui dalam buku yang bertajuk Inshai-Mahru yang ditulis oleh Aynul Mulk Mutani. Perkembangan wakafnya bermula pada zaman Kesultanan Delhi yang ditubuhkan pada tahun 1206 M apabila pemerintah Delhi mewujudkan harta wakaf. Selepas itu, lebih banyak harta wakaf diwujudkan oleh orang-orang Islam terutama dalam bentuk masjid, makam, madrasah dan lain-lain. India mempunyai harta wakaf yang paling banyak dan bertaburan di seluruh negara yang kebanyakkannya diwarisi dari masa lampau.

Kajian yang dibuat oleh Prof. S. Khalid Raseed merekodkan terdapat 100,000 harta wakaf di India yang berdaftar dengan kerajaan India (Hasanuddin Ahmad, Ahmedullah Khan, 1997). Bagaimanapun kajian Haque (2003) mencatatkan terdapat 297,970 harta wakaf yang berdaftar di India, tetapi bilangan yang sebenar dipercayai melebihi 300,000. Kajian IRTI (2000) menganggarkan nilai harta wakaf di India adalah sebanyak US$2,690 juta, kebanyakannya dalam bentuk masjid, makam/tanah kubur dan tidak banyak dalam bentuk wakaf umum yang boleh menjana pendapatan. Kebanyakkan daripada harta wakafnya diuruskan secara persendirian, manakala Lembaga Wakaf Negeri-Negeri hanya mengurus sebahagian kecil df˙i harta tersebut. (Habib Ahmad, 2004).

Pembangunan harta wakafnya banyak dimainkan oleh Lembaga Wakaf Negeri-Negeri sama seperti yang dijalankan di Pakistan. Sebagai contoh, di negeri Karnataka, terdapat 20,939 harta wakaf yang berdaftar dengan Lembaga Wakaf tetapi Lembaga hanya mengurus secara langsung 42 institusi wakaf, manakala yang selebihnya diurus oleh Mutawalli wakaf. Program Jamabandi telah diadakan oleh Lembaga Wakaf Karnataka bagi memberi peluang kepada Mutawalli membentangkan akaun tahunan wakaf mereka di samping bertukar-tukar pandangan bagi menyelesaikan masalah yang wujud. Disamping itu diadakan konfrensi Mutawalli di beberapa daerah bagi menjelaskan peranan mereka sebagai Mutawalli dan menerangkan program-program yang diadakan oleh Lembaga Wakaf.

Pada tahun 1989 hingga 1990, lembaga telah memberi bantuan sebanyak Rs 70 lakhs kepada 600 institusi wakaf di Kartanaka. Program pembangunan harta wakaf merupakan aktiviti utama Lembaga. Pembangunan harta wakaf di kawasan bandar bermatlamatkan supaya institusi wakaf dapat berdikari dalam soal kewangan mereka. Ia juga bertujuan untuk mempertingkatkan potensi harta wakaf supaya dapat menyumbang dan membiayai kegiatan kebajikan dan sosial yang memberi faedah kepada masyarakat yang memerlukan. Majlis Wakaf Pusat telah memberi banyak pinjaman bagi membiayai banyak projek pembanguan wakaf di Kartanaka. Antara projek yang berjaya dilaksanakan ialah pembinaan 12 pusat perniagaan, antaranya shopping complex Hazrath Hameed Shah di Cubbanpet, Banglore, Pasar raya Hazrat Madar Shah di Facing Ashoka Road di Tumkur dan lain-lain. Disamping itu, Lembaga Wakaf Kartanaka telah membina Pusat Perubatan percuma khususnya untuk masyarakat muslim yang miskin yang mempunyai 20 katil, bank darah dan makmal. Salah satu peranan utama Pusat Perubatan ini adalah mengerakkan program imunisasi dimana ambulan dari pusat ini akan melawat beberapa daerah untuk memberi sutikan imunisasi, vitamin dan lain-lain bantuan perubatan khususnya untuk golongan kanak-kanak dan wanita. Banyak institusi wakaf di negeri ini juga menyediakan kelas jahitan secara percuma untuk golongan wanita muslim, menyediakan biasiswa, menganjurkan upacara perkahwinan secara beramai-ramai dan mendirikan hostel untuk para pelajar (Hasanuddin Ahmad, Ahmedullah Khan, 1997).

Di negeri Punjab, pada tahun 1988-1990 terdapat 35,148 harta wakaf yang berdaftar di bawah Lembaga Wakaf Punjab. 99% daripada harta wakaf di negeri ini secara langsung diurus oleh Lembaga Wakaf. Mengikut Akta Wakaf, Mutawalli wakaf dikehendaki menyumbang 7% kepada Tabung Wakaf. Tabung Wakaf ini digunakan untuk tujuan membiayai kos penyelengaraan, ubah suai, bil elektrik dan bil air masjid-masjid dan membayar gaji pekerja yang berkaitan. Lembaga Wakaf Punjab juga mengurus secara langsung Islamia High School, di Malerkotla, menyediakan fasiliti pendidikan untuk pelajar muslim termasuk biasiswa. Pada tahun 1990-1991, Lembaga Wakaf Punjab menjadikan pembangunan pendidikan sebagai aktiviti utamanya dengan membina 2 sekolah menengah, 3 sekolah tinggi, 8 sekolah rendah, 8 pusat latihan vokasional dan 7 pusat computer terutama untuk kemudahan masyarakat luar bandar yang miskin (Hasanuddin Ahmad, Ahmedullah Khan, 1997).

Peranan Islamic Development Bank (IDB)

IDB dalam usahanya untuk membangunkan potensi harta wakaf telah menubuhkan Awqaf Properties Investment Fund (APIF) yang ditubuhkan pada tahun 2001. Penubuhan tabung ini dengan misi untuk mempromosi, membangunkan harta wakaf di seluruh dunia serta membangkitkan kesedaran umat Islam terhadap kepentingan wakaf. Matlamat utamanya adalah pelaburan dalam hartanah wakaf yang mempunyai kepentingan sosial dan ekonomi. Modal permulaan APIF adalah sebanyak US$ 55 juta hasil sumbangan menteri-menteri wakaf, institusi wakaf, institusi kewangan Islam termasuk IDB sendiri (APIF Annual Report, 1423H (2002-2003).

Di samping menggunakan bentuk pembiayaan yang diperakui oleh syariah, APIF pada tahun 2005 telah memperkenalkan panduan pelaburan BOT, sebagai panduan dalam penyertaan pelaburan hartanah wakafnya bersama organisasi-organisasi wakaf yang lain. Semenjak tahun 2006, APIF telah meluluskan 8 projek yang keseluruhannya berjumlah sebanyak US$63.88 juta di 8 buah negara. Secara kumulatif, APIF telah meluluskan 39 projek di lapan buah negara anggota dan 1 projek di negara bukan anggota yang berjumlah US$198.93 juta. Lebih dari 75% pembiayaan projeknya diasaskan kepada leasing mode of financing (IDB Annual report 1426H).

RUMUSAN DAN KESIMPULAN

 Artikel ini membuktikan harta wakaf mampu berperanan di dalam masyarakat Islam sama ada mereka sebagai masyarakat majoriti atau minoriti. Namun kejayaan dan keberkesanan institusi wakaf banyak bergantung kepada pengurusan wakaf yang dinamik dan sistem perundangan wakaf yang memberi ruang luas kepada pembangunan harta wakaf tersebut. Walau bagaimanapun, harta wakaf yang boleh menyumbang kepada pembangunan adalah dalam bentuk wakaf umum. Masih banyak harta wakaf yang terdapat di negara-negara umat Islam yang masih belum dibangunkan kerana ciri khususnya, lokasi, kekurangan dana, pentadbiran dan pengurusan yang lemah dan lain-lain masalah yang menghambat pembangunannya. Terdapat kecenderungan di sesetengah negara Islam memperkembangkan potensi wakaf tunai kerana ciri dinamik, mudah diurus, partisipasi masyarakat yang lebih meluas dan penjanaan pendapatan melalui aktiviti pelaburan yang mudah dihalakan untuk tujuan yang lebih meluas. Kejayaan sesebuah negara membangunkan potensi wakafnya, kerana peranan yang dimainkan oleh badan/yayasan atau lembaga wakaf/mutawalli/nazir yangmemberikan perhatian khusus kepada aktiviti-aktiviti dan program-program pembangunan harta wakaf.

Pembangunan harta wakaf berkait rapat dengan sumber pembiayaannya sama ada sumber tersebut dating dari orang ramai atau penggunaan instrumen atau mod kewangan Islam. Pengalaman WARESS di Singapura boleh dijadikan model bagaimana ia mampu menggunakan instrumen kewangan Islam dan pengurusan profesional untuk membangunkan harta wakaf walaupun ia hanya mempunyai 100 harta wakaf di seluruh Singapura dimana 65 diurus secara langsung oleh MUIS dan bakinya diurus oleh pemegang amanah yang dilantik oleh MUIS (jumlah aset harta wakafnya dianggarkan berjumlah S$250 juta). Pengalaman Bangladesh dalam memperkenalkan Wakaf Tunai yang dikendalikan secara profesional oleh SIBL dan Bank Islam sebagai satu sektor baru dalam sistem perbankannya juga harus dicontohi dan dikembangkan di Malaysia. Perbankan Islam di Malaysia perlu mewujudkan sector voluntary iaitu sektor non-formal bank yang memberi tumpuan khusus kepada penawaran dan pembangunan wakaf tunai melalui prinsip mudarabah bagi memperluas dan memperkembangkan wakaf di negara ini, supaya manfaatnya bertambah meluas bukan sahaja dari perspektif keagamaan, kebajikan tetapi turut menyumbangkan kepada pembangunan ekonomi umat Islam. Dengan mengambil semangat dari pelaksanaan wakaf tunai di Bangladesh, artikel ini mencadangkan supaya kajian dibuat untuk melihat kemungkinan penubuhan dan pelaksanaan Bank Wakaf di Malaysia. Bagi mencapai tujuan-tujuan di atas, dicadangkan supaya ditubuhkan satu Pusat Kajian Wakaf Malaysia (IKWAM) yang dikendalikan oleh pihak universiti dengan kerjasama pihak-pihak lain yang berkaitan seperti Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji serta Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, bagi membuat penyelidikan berkaitan wakaf dengan mengembelingkan semua kepakaran bagi menyediakan input-input berguna untuk pembangunan harta wakaf di negara ini khasnya dan negara-negara yang lain amnya.

NOTA

Artikel ini merupakan Kertas Kerja yang telah dibentangkan di Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006 anjuran Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama UiTM Johor, UTM, UM, UIAM, YPEIM, IKIM, JAKIM dan YADIM, The Legend Hotel, Kuala Lumpur, 12-14 September 2006.

RUJUKAN

Awqaf Propeties Investment Fund, Annual Report 1423H.

Al-Auqaf Fi Daulah al-Arabiah 1998, Artikel Pelajar Universiti Al-Azhar.

Dian Masyita, Muhammad Tasrif, Abdi Suryadinata Telaga. 2005. A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia. The 23th International Conference of The System Dynamics Society Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, July 17-21, 2005.

Fazlur Rahman Kamsani dan DTZ Debenham Tie Leung. 2005. Islamic Real Estate Finance and Middle East Opportunities. Presentation at REDAS Seminar ‘Construction and Property Prospects 2005, Orchard Hotel, Singapore, 11 Jan 2005.

Ghanim A. Alshaheen (Dr.). 2004. Kuwait Awqaf Public Foundation’s Experience. Kertas Kerja Seminar Pembentukan Muamalah Dan ekonomi Berteraskan Islam, Anjuran bersama Kerajaan Negeri Johor, IKIM dan Johor Corperation, pada 12-13 Oktober 2004.

Habib Ahmad. 2004. Role of Zakaf and Awqaf in Poverty Alleviation. Jeddah, Islamic Development Bank.

Hasanuddin Ahmed, Ahmedullah Khan. 1997. Strategies To Develop Waqf Administration in India. Jeddah, Islamic Development Bank.

Husnayadi Herlisa SH MH. 2004. Aspek Hukum Pendaftaran Tanah Wakaf. Dalam Banjamasin Post. Jumaat, 9 Julai 2004.

Islamic Development Bank Annual Report, 1426H.

M.A.Mannan. 2001. Sertifikat Wakaf Tunai: sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam (trj). CIBER, Gedung Rektorat Kampus Baru UI Depok.

______________. 1999. Fiqh Issues in the Revival of Awqaf. Paper presented at the Harvard

Forum on Islamic Finance and Economic, Harvard University, October 1, 1999

Majalah Al-Ahkam al-Syari’ah 1995, Maktabah wahbah Misr

Majalah Al-Ahkam Wa Adilah 1995, Maktabah wahbah Misr

Mohd Daud Bakar. Amalan Institusi Wakaf Di beberapa Negara Islam: Satu Perbandingan dalam Konsep Dan Perlaksanaan Wakaf Di Malaysia, Nik Mustapha Nik Hassan (Pnyt.). Kuala Lumpur, IKIM.

Mohd Ridzuan Awang 1987, Konsep Undang-Undang Tanah Islam – Pendekatan Perbandingan. Kuala Lumpur : Al Rahmaniah

Monzer Kahf (Prof.Dr.) 1998. Financing The Development of Awqaf Property. Seminar On Development of Awqaf. IRTI. Kuala Lumpur, March 2-4, 1998.

Mustafa E.Nasution. 2002. Wakaf Tunai: Strategi Untuk Memyejahterakan dan Melepas Ketergantungan Ekonomi. Kertas Kerja Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Wakaf Produktif, IIIT, Ditjen Bimas Islam dan Penyelengaraan haji, Deparment Agama RI pada 7-8 Januari 2002, Batam.

MUIS Annual Report 2004.

MUIS 2003, Khutbah Wakaf di Singapura.

Nik Mustafa Nik Hassan 1999 (penyunting), Konsep dan perlaksanaan wakaf di Malaysia, Kuala Lumpur: IKIM.

Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. 2005. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

PMERAM, 2000. Waziratul Auqaf baina Al-Azhar wa Mujtami’ Misr.

Shamsiah Abdul Karim 2004, Wakaf Administration & Management In Singapore, Seminar Pembentukan Sistem Muamalah dan ekonomi berteraskan Islam.

Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. 2004. Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.

Syed Khalid Rashid (Prof. Dr,). 2004. Certain Problems In The Administration Of Awqaf And What Future Hold For Waqf. Kertas Kerja Seminar Pembentukan Muamalah Dan ekonomi Berteraskan Islam, Anjuran bersama Kerajaan Negeri Johor, IKIM dan Johor Corperation, pada 12-13 Oktober 2004.

http://www.islamic-world.net/economic/waqf/waqaf_mainpage.html

http://www.islamic-world.net/economic/waqf/economic_mainpage.html

http://www.geocities.com/alazhar_mirc/index.htm

http://kuwait auqaf. Com

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/Egypt

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/Qatar

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/Jordon

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/Turki

http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/South Africa

The Independent, Independent-bangladesh.com

www.Bangladeshjournal.com

www.siblbd.com

www.tabungwakaf.com

www.Singstat.gov.sg

www.muis.gov.sg

www.dompetdhuafa.org

 

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...