Monday, January 19, 2015

Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Indonesia dan Bangladesh (Siri 2)


Pengalaman Indonesia

Pengalaman wakaf Singapura yang menampakkan ciri-ciri dinamik, kurang bermasalah dan membawa kesan yang memberangsangkan kepada kebajikan umat Islam dan perkembangan Islam di sana, tetapi keadaan ini berbeza di Indonesia. Perkembangan wakaf di Indonesia masih mencari paradigma baru, membuat pembaharuan ke atas undang-undang wakaf, mencari bentuk pengurusan dan pembangunan harta wakaf yang benar-benar memberi kesan kepada umat Islam di sana yang rata-rata masih berada dalam putaran ganas kemiskinan. Walaupun wakaf sudah lama dikenali oleh masyarakat Islam Indonesia, tetapi yang lazim melakukan wakaf adalah segelintiran golongan yang berharta yang banyak mewakafkan harta dalam bentuk harta yang tidak bergerak.

Sementara sebahagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf kerana keterbatasan harta mereka. Oleh kerana itu, manfaat dari harta wakaf masih relative kecil bahkan banyak kegiatan wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan secara optima, apatah lagi untuk membangunkannya. Hal ini menyebabkan tidak nampak peranan wakaf dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Antara sebab menyebabkan perkara ini menurut Mustafa E. Nasution (2002) ialah, masalah yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan wakaf, masyarakat yang masih mengutamakan sistem ekonomi non syariah, belum wujudnya undang-undang wakaf yang menyeluruh dan berbagai masalah yang berkaitan dengan fiqh wakaf.

Apabila kita menyoroti perkembangan wakaf di Indonesia, terdapat tiga periode pengurusan wakaf Indonesia, iaitu periode tradisional, periode semi-profesional dan profesional. Pada periode tradisional, hampir kebanyakan wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fizikal seperti pembinaan masjid, musolla, pasentren, tanah perkuburan dan yayasan. Kewujudannya belum dapat memberi sumbangan sosial yang lebih luas dan hanya bersifat pengunaan.  Keadaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, pertama, ikrar wakaf. Masyarakat Indonesia masih ramai yang menggunakan pernyataan lisan dalam berwakaf tanpa disertai dengan bukti bertulis sehingga banyak harta wakaf yang hilang setelah diurus oleh beberapa generasi. Kedua, harta yang diwakafkan lebih banyak melibatkan harta-harta tak alih yang tidak dapat dibangunkan secara maksima. Ketiga, tidak menerima konsep istibdal kerana majoriti umat Islam di Indonesia yang berpegang kepada mazhab Syafie yang berpendapat harta wakaf tidak boleh ditukar dengan apa alasan sekalipun

Pada periode ini juga, menyaksikan pengurusan harta wakaf selalu diuruskan oleh nazir wakaf yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati seperti kyai, ustaz, ulamak dan lain-lain. Kebanyakan nazir wakaf tersebut tidak mempunyai keupayaan untuk mengurus harta wakaf sehingga harta tersebut tidak dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Disamping itu, pengurusan wakaf di Indonesia menghadapi masalah undang-undang wakaf yang masih belum dapat diselesaikan. Belum wujud ketegasan hukum berkaitan dengan penyelewengan harta wakaf yang dilakukan oleh nazir wakaf sama ada oleh orang perseorangan, yayasan dan sebagainya.

Undang-undang wakaf yang wujud adalah sangat terbatas yang berkaitan dengan wakaf tanah hak milik seperti UU No.5, tahun 1960 tentang undang-undang pokok Agraria, PP No.28 tahun 1977. Undang-undang yang berkaitan dengan wakaf wang (cash waqf), surat-surat berharga dan lain-lain bentuk wakaf belum diwujudkan sedangakan ia menjadi variable ekonomi yang cukup penting (Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, 2004).

Pengertian wakaf menurut PP No.28 tahun 1977 ialah “perbuatan hokum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebahagian dari harta kekayaannya berupa tanah milik dan melembagakannya selamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainya sesuai ajaran agama Islam” (Hunayadi Herlisa SH MH, Banjarmasin Post, 9 Julai 2004). Dari definisi ini, jelas wakaf di Indonesia hanya terhad kepada tanah sedangkan wakaf itu dalam Islam boleh berupa harta alih dan harta tak alih. Walaupun pendaftaran tanah wakaf merupakan sesuatu yang perlu dilakukan oleh nazir melalui PP No 28/1977 dan PP No 24/1997, tetapi terdapat beberapa halangan dalam pendaftaran tanah wakaf seperti ketiadaan surat atau geran tanah yang menyulitkan pendaftaran tersebut dilakukan dan terdapat anggapan bahawa walaupun tanpa geran/sijil, hukum wakaf tetap berjalan atau diteruskan melalui pembuktian lisan sahaja atau keterangan dari orang lain (Hunyadi Herlisa SH Mh, Banjamasin Post, Julai 2004).

Pada periode semi profesional pula, pengurusan wakaf di Indonesia walaupun tidak banyak berbeza seperti periode tradisional, namun wujud usaha-usaha untuk membuat pembangunan terhadap wakaf secara produktif walaupun belum maksima. Sebagai contoh masjid-masjid yang terletak di kawasan strategik dibangunkan bersamanya bangunan yang boleh digunakan untuk aktiviti pertemuan orang ramai, perkahwinan dan seminar seperti masjid Sunda Kelapa, masjid Pondok Indah, masjid At-Taqwa Pasar Minggu, masjid Ni’matul ittihad Pondok yang semuanya berada di Jakarta. Selain itu, tanah-tanah wakaf dibangunkan aktiviti pertanian, kedai-kedai, koperasi, kilang padi, bengkel dan sebagainya dimana hasil dari kegiatan ini disalurkan untuk pengembangan aktiviti pendidikan terutama untuk Pesantren walaupun dalam bentuk yang masih tradisional, contohnya, Pondok Pesantren Moden As-Salam Gontor, Ponorogo. Pengembangan wakaf untuk tujuan kesihatan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Wakaf Sultan Agung, Semarang dan untuk tujuan pengembangan wacana pemikiran Islam dilakukan oleh Yayasan Wakaf Paramadina (Strategik Pengembangan Wakaf di Indonesia, 2004).

Pada periode profesional pula, pengurusan wakaf di Indonesia memasuki tahap baru yang lebih dinamik serta diurus dengan lebih profesional dan produktif. Pengurusannya yang lebih profesional meliputi aspek pengurusan, nazir wakaf dan bentuk harta wakaf yang bukan sahaja berupa harta tak alih tetapi juga meliputi harta alih dengan dukungan dari political will pihak pemerintah Indonesia.

Pada tahap ini, telah dikembangkan satu bentuk wakaf baru yang sedang dipopularkan di Indonesia, iaitu wakaf tunai/wang/al-nuqud yang mengambil model apa yang telah dikembangkan di Bangladesh oleh Prof. M.A. Manan yang mengasaskan Social Investment Bank Ltd. (SIBL) yang matlamat utamanya adalah untuk membantu golongan miskin dengan menggunakan pendekatan kemanusiaan terhadap kredit, tanpa riba dan pembahagian keuntungan dan kerugian berdasarkan kemanusiaan. SIBL juga telah memperkenalkan produk Sijil Wakaf Tunai yang pertama kali diperkenalkan dalam sejarah perbankan iaitu dengan mengumpulkan dana dari golongan kaya dan hasil keuntungannya akan disalurkan kepada rakyat yang miskin.

Rangka kerja wakaf tunai ialah dimana seseorang menyumbangkan sebahagian dari wangnya dengan membeli sijil wakaf tunai melalui nazir wakaf. Sijil tersebut boleh dibeli di atas nama keluarganya atau seseorang walaupun telah meninggal dunia dengan tujuan tertentu seperti program bantuan kepada fakir miskin, kebajikan, pendidikan dan lain-lain. Nazir wakaf yang mengelola wakaf tunai tersebut kemudian melaburkannya ke dalam berbagai portfolio seperti bank syariah dalam atau luar negeri, perniagaan tertentu dan lain-lain aktiviti yang diperakui oleh syariah dan membawa keuntungan yang tinggi. Keuntungan dari aktiviti pelaburan tersebut akan digunakan untuk tujuan di atas (Dian Masyita et al, 2005).

Wakaf tunai ini juga boleh dikembangkan untuk tujuan pembiayaan pembangunan harta-harta wakaf terutama dalam sektor hartanah secara percuma kecuali kos untuk menguruskan pinjaman. Wakaf tunai boleh dijadikan sebagai pinjaman untuk membangunkan harta-harta wakaf yang datangnya dari sumbangan individu, institusi dan kerajaan. Wakaf tunai juga boleh menerima sumbangan yang khusus bagi membangunkan harta wakaf yang tertentu seperti mendirikan bangunan, peralatan, perabot dan lain-lain atau untuk membiayai pembangunan pendidikan dan institusi kesihatan (Monzer Kahf,1998).

Pengwujudan dan pemarkasaan wakaf tunai ini di Indonesia telah dikembangkan oleh Dompet Dhuafa Republika yang merupakan sebuah lembaga bukan bermotif keuntungan yang diasaskan pada awal tahun 1993 oleh sekumpulan wartawan iaitu Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip dan Eri Sudewo. Lembaga ini mempunyai misi kemanusiaan membantu golongan dhuafa melalui pengwujudan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf). Dompet Dhuafa ini kemudian telah diterima sebagai lembaga amil zakat oleh Menteri Agama Indonesia pada tahun 2001 (www.dompetdhuafa.org).

Kemudian diperkenalkan pula satu bentuk wakaf baru lanjutan dari wakaf tunai yang dinamakan sebagai wakaf investasi yang diwujudkan oleh Dompet Dhuafa melalui penubuhan Tabung Wakaf Indonesia. Dompet Dhuafa berperanan sebagai Nazir Wakaf sesuai dengan undang-undang Nombor 41/2004 iaitu membenarkan satu badan profesional yang berperanan mengembang dan membangunkan secara optima potensi wakaf (www.tabungwakaf.com).

Tabung Wakaf Indonesia mempunyai visi membangkitkan peranan wakaf sebagai pengerak dan pembangkit ekonomi umat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berwakaf. Tabung Wakaf Indonesia merupakan projek perintis awal ke arah penubuhan Bank Wakaf Indonesia, sebagai mekanisme yang memudahkan umat Islam Indonesia untuk berwakaf dan pengembangan dana wakaf untuk kemudahan sosial dan pelaburan dalam sektor yang produktif berasaskan syariah. Seterusnya manfaat dari pelaburan tersebut akan disalurkan untuk kemaslahan ummah, wakif (sebagai sedekah jariah), ma’wquf alaih (penerima wakaf-meningkatakan kualiti hidup khususnya dhuafa) dan rakan kongsi nazir wakaf (mafaat secara tidak langsung)(www.tabungwakaf.com).

Walaupun wakaf tunai telah dilaksanakan sejak beberapa tahun kebelakangan ini, namun ia kurang mendapat sambutan berbanding wakaf harta tak alih seperti tanah. Menurut Pengarah Tabung Wakaf Indonesia, Herman Budianto, proses sosialisasi wakaf tunai masih belum menampakkan hasil kerana kurang kefahaman masyarakat Indonesia mengenainya. Semenjak dilancarkan pada bulan Julai 2005, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) hanya baru mengumpulkan wang tunai sebanyak Rp 100 juta sedangkan matlamatnya untuk mengumpul Rp 2 Miliar. Oleh kerana kurang kesedaran dan kefahaman masyarakat mengenainya, TWI telah melancarkan kempen dan pemasaran mengenainya dan berusaha untuk menjadi satu unit yang terpisah dari zakat. Wakaf wang yang dikumpulkan, sebahagiannya akan disalurkan kepada kegiatan sosial dan amal di daerah yang berkaitan dan 10% dari hasil pelaburannya untuk membiayai kos operasi. Dana wakaf tersebut akan dilaburkan dalam bank syariah (Republika, 19 Oktober 2005).

Ketiadaan Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas mengenai pengelolaan atau pengurusan wakaf di Indonesia telah menyebabkan perluasan Tabung Wakaf Indonesia ke seluruh Indonesia terutama di wilayah yang berpendapatan tinggi seperti Surabaya, Bandung, Kalimantan Timur dan Batam tidak berjalan lancar. Walaupun undang-undang No. 41 tahun 2004 ada menyebutkan tentang undang-undang wakaf tetapi masih terlalu umum. Pengembangan Tabung Wakaf Indonesia memerlukan satu Peraturan Pemerintah yang jelas mengenai siapakah yang layak mengeluarkan sijil (sertifikasi) wakaf supaya mendapat kepercayaan dari pewakif (Republika, 2 Februari 2006).

Secara umumnya, pembangunan dan pengembangan wakaf di Indonesia mula menuju kepada satu pradigma baru wakaf. Walau bagaimanapun, dalam menuju perubahan paradigma tersebut ia berhadapan dengan beberapa cabaran. Antara cabarannya ialah bagaimana untuk mensosialisasikan bentuk wakaf tunai ke dalam masyarakat Islam Indonesia, sedangkan bentuk wakaf tersebut telah berjaya dilaksanakan di Mesir, Moroco, Kuwait, Turki, Bangladesh, Qatar dan negara-negara lain. Rata-rata masyarakat Indonesia masih popular dengan wakaf tanah dan bangunan yang digunakan untuk tempat ibadah dan pendidikan.Sedangkan manfaat wakaf tunai lebih luas lagi peranannya dalam masyarakat.

Majlis Ulama Indonesia (MUI) hanya mengeluarkan fatwa mengharuskan wakaf tunai pada 11 Mei 2002. Cabaran lain ialah meningkatkan nilai profesionalisme nazir wakaf, kerana masih ramai nazir wakaf yang tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus harta wakaf sehingga ia mampu dikembangkan potensinya secara maksima. Cabaran lain ialah keperluan untuk menubuhkan sebuah Badan Wakaf Nasional/Indonesia yang berperanan untuk mengerakkan dana-dana wakaf, mengkoordinasi nazir-nazir wakaf dan membangunkan harta wakaf yang diamanahkan kepadanya samada berupa harta alih atau tak alih (Pardigma Baru Wakaf di Indonesia, 2004, Mustafa E.Nasution, 2002).

Pengalaman Bangladesh

Negara Bangladesh mempunyai senario sosio-ekonomi yang hampir sama dengan Indonesia. Mempunyai penduduk kira-kira 120 juta orang, iaitu negara yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi iaitu 717 orang per km persegi. Pendapatan per kapitanya pada tahun 2004 adalah di bawah US$440, di mana rata-rata masyarakatnya masih berada dalam kemiskinan. Senario ini melatarbelakangi pengenalan Sijil Wakaf Tunai di Bangladesh dengan peranan penting dimainkan oleh Social Investment Bank Limited (SIBL).

Sijil Wakaf Tunai yang menjadi produk SIBL merupakan produk yang pertama kali diperkenalkan dalam sejarah perbankan. SIBL telah menyediakan tiga sektor dalam sistem perbankannya iaitu Formal Banking Sector, Non Formal Banking Sector dan Voluntary Banking Sector. Sijil Wakaf Tunai termasuk di dalam sektor voluntary bank.

Wakaf Tunai SIBL memberikan peluang yang unik kepada umat Islam di Bangladesh terutama dari golongan yang berpendapatan tinggi untuk membuat pelaburan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan perkhidmatan sosial.

Pendapatan yang dapat dijana melalui wakaf tunai tersebut digunakan mengikut berbagai tujuan sama seperti tujuan harta wakaf. Wakaf tunai yang ditawarkan adalah merupakan satu wakaf yang selaras dengan kehendak syariah di mana bank mengurus wakaf tunai bagi pihak waqif. Wakaf tunai tersebut adalah berkekalan (menjadi deposit yang berkekalan dan tidak boleh dikeluarkan) dan para waqif mempunyai kebebasan memilih tujuan-tujuan wakaf mereka sendiri atau tujuan-tujuan tertentu yang telah dikenal pasti oleh bank (www.siblbd.com).

Selain SIBL menawarkan sijil wakaf tunai, Islami Bank Bangladesh (Ltd) atau IBBL turut menawarkan wakaf tunai yang dikenali sebagai Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (MWCDA). Melalui skim ini, simpanan boleh dilakukan oleh golongan yang berkemampuan bagi digunakan untuk tujuan wakaf. Wang tersebut akan dijana bagi digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan seperti pendidikan, kerja-kerja kemanusiaan, dakwah, sosial dan sebagainya. Deposit wakaf tunai tersebut menjadi wakaf dengan menggunakan prinsip mudarabah di mana bank akan mengurus wang tersebut bagi pihak waqif. Untuk menyertai skim ini, seseorang itu dikehendaki mendepositkan wangnya paling minimum sebanyak 50 ribu taka dengan bank yang akan mengeluarkan satu resit wakaf. Pihak bank akan melabur atau menjana wang tersebut melalui prinsip mudarabah dengan keuntungannya akan digunakan untuk tujuan-tujuan kebajikan atau tujuan yang telah ditentukan oleh waqif (The Bangladesh Journal, Julai 2, 2004).

Pada tahun 2005, IBBL telah mengagihkan 85% dari pendapatan pelaburan melalui Tabung Mudarabah ke dalam skim-skim mudarabah yang diwujudkannya dimana 11.22% diagihkan ke dalam Mudaraba Waqf Cash Deposit Account (The Independent, Independent-bangladesh.com). Manfaat dari pengenalan Sijil Wakaf Tunai ini di Bangladesh akan dapat menyelesaikan isu pembangunan harta wakaf yang sering menghadapi masalah untuk mendapatkan dana bagi membangunkannya seperti membina premis perniagaan untuk disewakan bagi menjana pendapatan untuk membiayai kegiatan-kegiatan kebajikan yang dibenarkan oleh Syariah. Di samping itu, Sijil wakaf tunai juga dapat mengubah kebiasaan lama di mana orang yang berwakaf hanya melibatkan orang-orang kaya atau yang mempunyai harta sahaja.

Sijil Wakaf Tunai yang diwujudkan oleh SIBL dibuat dalam sekitar US$21 yang mampu dibeli oleh sebahagian besar masyarakat Islam. Melaluinya ia dapat menjadi satu alat penyusunan semula masyarakat dan pembangunan di mana majoriti umat Islam akan dapat berpartisipasi dalam usaha-usaha tersebut. Sijil Wakaf Tunai ini amat penting disosialisasikan ke dalam masyarakat Islam Bangladesh kerana pada tahun 1986, terdapat 150,593 wakaf tanah yang digunakan untuk bermacam-macam tujuan. Pada tahun 1983, terdapat 131,641 masjid dimana 123,000 adalah berasal dari tanah wakaf. Sijil wakaf Tunai ini juga boleh berperanan untuk memobalisasi dana bagi mengembangkan potensi harta wakaf tersebut di Bangladesh (M.A. Mannan, 2001).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...