Friday, January 9, 2015

PEMBANGUNAN HARTA WAKAF (Siri 1)


PENDAHULUAN

Artikel ini ditulis untuk membincangkan secara umum pembangunan harta wakaf di beberapa negara terpilih. Ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada umum tentang pendekatan dan program-program pembangunan hartawakaf di negara-negara tersebut. Pendedahan ini memberikan kita peluang untuk melihat apakah strategi-strategi, halangan dan pendekatan yang digunakan oleh negara tersebut bagi memantapkan pembangunan harta wakaf di negara mereka. Harta wakaf tidak boleh dilihat semata-mata dari sudut kerohanian atau keagamaan semata-mata tetapi juga mesti dilihat dari perspektif yang lebih meluas. Malah, peranan wakaf juga perlu dilihat dari aspek potensinya kepada ummah terutama dalam hubungannya dengan pembasmian kemiskinan, penjanaan ekonomi umat Islam, kebajikan, pendemokrasian pendidikan,meningkatkan taraf hidup, meningkatkan syiar agama dan lain-lain tujuan. Di negara-negara Islam hari ini, terdapat kecenderungan baru untuk membangunkan harta wakaf dengan mewujudkan model-model dan pendekatan pembangunan harta wakaf yang berciri dinamik bagi menterjemahkan peranannya yang sangat penting dan menyeluruh.

KEPENTINGAN PEMBANGUNAN HARTA WAKAF

Pembangunan harta wakaf mempunyai matlamat untuk mengembalikan kebaikannya kepada masyarakat dengan motif utamanya adalah untuk kebajikan (wakaf am) dan juga memberi manfaat kepada ahli keluarga atau waris orang yang mewakafkan harta (wakif) tersebut (wakaf khas). Harta wakaf sudah tidak dinafikan lagi mempunyai potensi besar untuk membangunkan ekonomi umat slam dan dapat membiayai kegiatan sosial serta kebudayaan masyarakat Islam. Ia juga mampu menyediakan peluang-peluang pendidikan, membiayai kegiatan penyelidikan, memperbanyakkan peluang pekerjaan serta membantu mengurangkan perbelanjaan pengurusan yang ditanggung oleh kerajaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan (M.A. Mannan, 2001).

Potensi tersebut hanya dapat dicapai apabila harta wakaf ditadbir dan diurus secara profesional dan amanah dengan menggunakan pendekatan-pendekatan semasa dan berkesan yang berpaksikan kepada hukum syarak. Tetapi malangnya potensi ini belum dapat digembeling sepenuhnya bagi memberi manfaat kepada umat Islam akibat dari pelbagai masalah seperti pengurusan yang lemah, penyelewengan, kekurangan dana, isu-isu fiqh wakaf dan kekurangan inisiatif. Menurut Prof Dr. Syed Khalid Rashid (2004), kelemahan pengurusan wakaf semacam sudah sinonim dengan pentadbiran wakaf. Sudah sampai waktunya pengembelingan potensi wakaf perlu dilakukan sepenuhnya bagi memberikan kesan yang positif kepada umat Islam sama ada mereka sebagai golongan minoriti atau majoriti di dunia hari ini.

Menurut Shaikh Zarqa, setiap apa yang berkaitan dengan wakaf adalah merupakan persoalan ijtihad dan kesemua ulamak sebulat suara berpendapat bahawa tujuan wakaf mestilah membawa kepada kebaikan (birr) (Monzer Kahf, 1999). Oleh kerana ia bersifat ijtihadi, maka ia bersifat fleksibel, terbuka kepada penafsiran-penafsiran baru, dinamik dan futuristik yang boleh dikembangkan potensinya sesuai dengan keperluan zaman dan meningkatkan ekonomi umat. Ia berbeza dengan zakat yang secara jelas dan berulang-ulang disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis sehingga zakat ditempatkan sebagai salah satu aspek ajaran slam yang qath’iyyud-dalalah (hukum Islam yang bersumberkan dalil yang jelas dan mutlak). Namun begitu, bentuk operasi zakat masih boleh mengalami berbagai pembaharuan supaya ia lebih maju dan berkesan. Sedangkan dasar hukum wakaf sangat sedikit disebutkan dalam al-Qur’an dan Hadis bagi memberi peluang kepada ruang ijtihad yang sangat luas yang sesuai dengan realiti yang ada (Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, 2005). Menurut Dr.Monzer Kahf

“…..We must revise our classical Fiqh in areas that promote the establishment of new endowments and improve the benefits derived from existing one. Many Muslim socities and communities are rich in inherited endowment properties, but need to improve their capital benefit ratios “ (Monzer Kahf, 1999).

Pembangunan harta wakaf amat perlu dilakukan kerana harta wakaf tidak sepatutnya dibiarkan beku tanpa memberi sebarang nilai tambah. Ia merupakan tugas dan tanggungjawab nazir atau mutawwali wakaf untuk memperkembangkan harta tersebut supaya memberi manfaat kepada benifisari dan masyarakat Islam (Mohd Daud Bakar, 1999). Pembangunan, pengembangan dan pelaburan harta wakaf boleh menggunakan instrumen kewangan yang diguna pakai dalam sistem kewangan Islam semasa. Mengikut Dr. Monzer Kahf (1998) terdapat beberapa bentuk pendekatan kewangan Islam yang boleh diguna pakai khususnya oleh nazir wakaf bagi mencapai matlamat tersebut, antaranya Murabahah, Istisna’, Ijarah, Mudharabah, Syarikat al-milk dan lain-lain. Contohnya melalui kontrak dalam bentuk Murabahah memerlukan nazir wakaf bertindak sebagai pengusaha yang mengurus proses-proses pelaburan, membeli peralatan-peralatan dan kelengkapan yang perlu melalui kontrak Murabahah, sementara bank Islam menyediakan sumber pembiayaan. Pengurus wakaf menjadi peminjam/pemiutang kepada institusi bank dan hutang ini akan dibayar melalui pembangunan harta wakaf. (Monzer Kahf, 1998). Pelaburan dan pengembangan harta wakaf boleh dilakukan melalui pelaburan dalam pasaran saham secara langsung atau pelaburan melalui amanah saham atau melalui pelaburan di skim perbankan Islam melalui instrumen sistem kewangan Islam (Mohd Daud Bakar, 1999).

Kajian Habib Ahmad (2004) merumuskan bahawa institusi wakaf boleh diperkasakan melalui peningkatan kualiti dan kuantiti wakaf. Antaranya dengan membuat pelaburan dalam membangunkan harta tersebut bagi meningkatkan pulangan hasilnya. Contohnya, kajian Islamic Research and Traning Institute (IRTI) (2000) terhadap 46 sample harta wakaf di Kuwait yang berada di bawah pentadbiran KAWF, hanya 28 telah dibangunkan, manakala 18 darinya tidak dibangunkan. Sedangkan jika sekiranya dibuat pelaburan sebanyak US$2.8 juta untuk membangunkan keseluruhan harta wakaf tersebut ia boleh menjana pendapatan tahunan sebanyak US$0.46 juta. Kajian yang sama dibuat di India, dimana 32 harta wakaf yang dijadikan sample, hanya 2 dibangunkan, manakala 30 tidak dibangunkan. Sekirannya dibangunkan ia boleh menjana pendapatan sebanyak US$126.547 (Habib Ahmad, 2004).

PENGALAMAN SINGAPURA DALAM MEMBANGUNKAN HARTA WAKAF

Mengikut bancian tahun 2000, orang Melayu di Singapura hanya berjumlah 453.600 orang atau mewakili 13.9 % dari jumlah komposisi kaum di Singapura,dimana 99.6% adalah beragama Islam (lihat www.Singstat.gov.sg). Data ini jelas menunjukkan umat Islam di sana adalah golongan minoriti dan tinggal di sebuah negara sekular. Bagaimanapun, kedudukannya itu tidak menghalang umat Islam di Singapura membangunkan harta wakaf secara inovatif bagi memenuhi kepentingan mereka. Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) telah ditubuhkan pada tahun 1968 di bawah Administration of Muslim Law Act (AMLA) memainkan peranan yang utama di dalam mengurus dan membangunkan harta wakaf. Di bawah AMLA semua harta wakaf samada diwujudkan sebelum atau selepas 1hb. Julai 1968 hendaklah didaftarkan di bawah MUIS (Seksyen 64 (1)).

Pendaftaran harta wakaf tersebut mestilah dibuat dalam masa 6 bulan oleh mutawalli wakaf (pemegang amanah/pengurus wakaf) tersebut setelah wakaf itu dibuat (Seksyen 64(8)). Sekiranya gagal berbuat demikian maka ia boleh dikenakan denda tidak melebihi $5,000 atau penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya sekali (Seksyen 64 (11)). Di bawah MUIS, Pengurusan dan pembangunan harta wakaf di letakkan di bawah The Assets Management Cluster yang mempunyai empat bahagian iaitu Zakat & Wakaf Strategic Unit, Disbursement & Empowerment Strategic Unit, Halal Certification Strategic Unit dan Haji Service Strategic Unit.

Sebagai pemegang amanah atau mutawwali, MUIS mempunyai peranan untuk mengurus harta wakaf dengan baik, mempunyai kecekapan dalam mengurus dana-dana wakaf dan memaksimakan pontensi wakaf untuk faedah benefisari. Sebagai pemegang amanah, fungsi biasa MUIS adalah dalam bentuk pengemaskinian rekod wakaf, pendokumenan harta wakaf, menjaga akaun dan melakukan audit ke atas harta wakaf, perlantikan mutawwali wakaf serta mentadbir dan menguruskan harta wakaf di Singapura. Dalam soal pembangunan atau pengembangan harta wakaf bagi menjana dana atau memastikan harta wakaf tersebut dapat dibangunkan potensinya, maka satu anak syarikat telah ditubuhkan yang dikenali sebagai WARESS Investment Pte Ltd. Dengan penubuhan WARESS ini, terdapat pemisahan peranan kedua-duanya, iaitu MUIS hanya berperanan dalam bentuk yang telah disebutkan, manakala WARESS lebih berperanan dalam bentuk komersial. Pemisahan peranan ini telah memberikan banyak faedah, antaranya MUIS dapat memberikan tumpuan khusus kepada fungsi terasnya manakala WARESS memberikan penumpuan dalam aspek komersial. Ia juga akan meningkatkan keanjalan, keberkesanan dan kecekapan mengurus dan membangunkan harta wakaf di Singapura. Pemisahan ini juga menjadi penghadang kepada pemegang amanah wakaf dari sebarang risiko perniagaan dan boleh juga meningkatkan keuntungan

WARESS telah ditubuhkan pada 26 September 2001 dan memulakan operasinya pada bulan Januari 2002. Pengurusannya terdiri dari ahli Lembaga Pengarah, Pengurus Besar dan Pengurus Operasi. Perniagaan utamanya adalah hartanah dan pengurusan projek,pengurusan sewaan dan pemasaran serta pelaburan hartanah. Dalam aspek pengurusan projek, peranan WARESS adalah untuk mengurus semua projek-projek yang dijalankan oleh MUIS termasuk rekabentuk, kontrak, pengurusan projek dan belanjawan. Manakala dalam pengurusan harta pula, peranan WARESS pula ialah mengurus semua harta-harta yang dimiliki oleh MUIS termasuk 69 buah masjid di Singapura. Semenjak dari penubuhannya, WARESS telah Berjaya membina 27 buah masjid, 25 projek penempatan komersial dan madrasah. WARESS juga terlibat dalam pengubahsuaian dan penjagaan masjid, mengurus Warisan Melayu (Malay Heritage) serta mengistibdalkan tanah-tanah wakaf yang kecil dan tidak ekonomikal kepada tanah atau bangunan yang berpotensi.

WARESS sentiasa mempastikan semua aktiviti hartanahnya adalah menepati kehendak syariah. Bentuk aset yang diakui oleh syariah adalah seperti perumahan/apartmen, ruang pejabat, taman industri/perniagaan dan kedai runcit. Bertitik tolak dari asas ini, WARESS membangunkan kegiatan hartanah dan pelaburannya. Salah satu dari kejayaan besar WARESS adalah menerbitkan S$25 juta Bon Musyarakah bagi membeli sebuah bangunan di 11 Beach Road bagi menggantikan 20 tanah wakaf MUIS yang berada di kawasan yang tidak berpotensi dan berada di luar zon perdana pembangunan. Majlis Fatwa Singapura telah membenarkan penukaran tanah wakaf yang tidak berpotensi kepada wakaf yang lebih berpotensi tinggi dilakukan. Bon ini merupakan bon Islam pertama diwujudkan di Singapura bagi membeli bangunan pejabat 6 tingkat yang berharga S$31.5 juta atau S$919 kaki persegi. Bon ini menggunakan dua prinsip iaitu Musyarakah (partnership) dan Ijarah (leasing). MUIS telah mengadakan perjanjian perkongsian dengan pihak pelabur bon untuk membeli bangunan tersebut dengan berkongsi untung dan rugi. Pihak MUIS menyumbang sebanyak S$9 juta, manakala pihak pelabur bon sebanyak S$25 juta, iaitu sumbangan modal dan perkongsian untung mengikut ratio 26.5% (MUIS) dan 73.5% (pelabur) (Fazlur Rahman Kamsani, DTZ Debenham Tie Leung, 2005).

Kejayaan tersebut diteruskan melalui penerbitan bon S$35 juta-Bencoolen Street (semuannya telah dilanggan oleh pelabur institusi) dengan menggunakan konsep yang sama. Penerbitan bon ini dilakukan bagi membangunkan kembali sebuah masjid lama untuk dijadikan sebuah kompleks mixed-use yang mengandungi sebuah masjid yang moden, 3 tingkat bangunan komersial dan 12 tingkat apartmen yang mengandungi 84 unit apartment yang lengkap dengan berbagai kemudahan. Terdapat tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian Musyarakah ini iaitu MUIS, Dana Wakaf dan WARESS sendiri. Masjid dan 3 tingkat bangunan komersial adalah dipunyai oleh Dana Wakaf, iaitu bernilai S$8.44 juta (11.9%) manakala 12 tingkat apartment dipunyai oleh MUIS dan diurus oleh WAREES bernilai S$62.62 Juta (88.1%). Sumbangan modal adalah dari tiga pihak ialah MUIS sebanyak S$35 juta (88.8%), Dana Wakaf sebanyak S$4.719 juta (11.9%), iaitu S$4.2 juta nilai tanah dan ekuiti S$519,000 dan WAREES menyumbang kepada pengurusan sumber dan S$1.00 nominal cash.

WAREES yang mewakili MUIS telah mengadakan perjanjian Ijarah dengan Ascott bagi menguruskan apartment tersebut selama 10 tahun dengan jaminan pendapatan serendah S$1.3 juta pada tahun pertama dan S$1.8 juta untuk tahun kedua sehingga 10 tahun dengan perkongsian untung. Keuntungan dari Ijarah ini akan dibayar kepada pelabur bon sebanyak S$1,060,500 atau 3.3% setahun (Fazlur Rahman Kamsani, DTZ Debenham Tie Leung, 2005). WAREES juga terlibat sebagai pemaju bagi membangunkan tanah-tanah wakaf. Contoh kejayaan besar WAREES ialah membangunkan projek perumahan mewah The Chancery Residence. Pembangunan ini hasil kerjasama WARESS dengan pemegang amanah wakaf, iaitu Wakaf Yahya Lukmanji Saif. Keseluruhan dari 34 unit rumah ini telah habis dijual bagi menjana keuntungan dan mengembangkan aset wakaf MUIS. Projek mutakhir WAREES adalah membina semula sekolah wakaf Madrasah al-Maarif yang dipindahkan dari tapak asalnya tanah wakaf di Ipoh Lane ke lorong 39 Geylang dengan membangunkan sebuah madrasah yang mempunyai kemudahan fasiliti yang lengkap setinggi 8 tingkat. Bangunan baru ini hampir siap dibina dan akan digunakan pada tahun 2007. (www.muis.gov.sg).

Secara keseluruhannya, hasil dari pendekatan dan pengurusan yang professional, pada tahun 2004, Tabung Wakaf MUIS memperolehi pendapatan sebanyak S$6,886,523, S$9,486,653 (2003) dan S$4,584,408 (2000) melalui hasil sewaan (sumber utama), sumbangan orang ramai, dividen dan lain-lain sumber. Pada tahun 2004, S$804,340 telah diagihkan kepada benefisiari tempatan iaitu 48% untuk masjid, 34% pendidikan, 11% Madrasah, 2% untuk golongan yang susah, 2% organisasi dan 3% lain-lain (MUIS Annual Report 2004). Pada bulan Ogos 2006, Presiden MUIS telah mengumumkan pendapatan sewaan dari harta wakaf telah meningkat sebanyak 11%. Pengagihan dari pendapatan harta wakaf tahun 2006 adalah sebanyak S$1,230,840 meningkat dari S$1,131,620 pada tahun 2005. 90% (S$1,102,565) dari pendapatan ini diagihkan kepada benefisiari tempatan manakala 10% (S$128,275) kepada benefisiari luar (www.muis.gov.sg).

No comments:

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU

PEMBAHARUAN SISTEM PENDIDIKAN  TRADISIONAL ISLAM DAN GERAKAN ISLAMISASI ILMU                    Oleh Prof Madya Dr. Abdul Halim Ram...